Yhdistyksen säännöt

Voimassa olevat säännöt: 22.04.2021  

NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan mehiläishoitajat r.y. ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. 

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry:n jäsenenä ja sen toimintaperiaatteita noudattaen mehiläishoitotaidon kehittäminen ja mehiläistalouden edistäminen toiminta-alueellaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

1. järjestää esitemätilaisuuksia, kursseja ja opintoretkiä sekä muuta neuvonta- ja virkistystoimintaa. 

2. osallistuu näyttelyihin ja messuihin mehiläishoitoa ja -tuotteita esittelevillä osastoillaan, ja harjoittaa muutakin valistustoimintaa, 

3. tekee aloitteita mehiläistalouden kehittämiseksi, 4. pitää yhteyttä paikallisiin maataloudellisiin järjestöihin, 5. edistää mehiläishoidon tutkimusta ja tautitarkkailua, 6. kerää alaan liittyviä tilastotietoja toiminta-alueeltaan sekä 7. harjoittaa muuta edellä sanottuun verrattavaa toimintaa Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa kiinteistöjä, järjestää arpajaisia ja varojen keräystä. Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa. 

JÄSENET 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. 

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa mehiläishoitoa harrastava henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka suostuu noudattamaan näitä sääntöjä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen toimintaa. Varsinaisten ja kannattajajäsenten hyväksymisestä päättää johtokunta. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti yhdistyksen tai mehiläishoitoalan hyväksi. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä. 

Yhdistyksen jäsenet ovat myös SML:n jäseniä (kts liiton nettisivut) 

JÄSENMAKSU 

Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu ja kannattajajäseniltä kannatusmaksu, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 

JÄSENYYDEN LAKKAAMINEN 

Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistyslaissa säädetyllä tavalla, mutta on velvollinen suorittamaan kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksun. 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii johtokunnalta. Kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä määrätä toisin, se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet 

8. Valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja ja suoritetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

KOKOUSKUTSU 

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai tekstiviestillä tai sähköpostitse. 

JOHTOKUNTA 

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluvat yhdistyksen vuosikokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Viimeksi mainituille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenen toimikausi on sama kuin asianomaisen varsinaisen jäsenen. Jäsenistä on kalenterivuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Johtokunta voi lisäksi nimetä rahastonhoitajan ja muita tarpeellisia toimihenkilöitä. 

JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Johtokunnan kokouksista laaditaan muistio ja tarvittaessa pöytäkirja, joka tarkastetaan. 

TILIKAUSI 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajille tammikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava tarkastukseen perustuva kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä. 

NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.